Posts Tagged auto-complete

abbreviation ها در Vim

در ویرایشگر Vim مبحثی داریم به نام abbreviationها. فرض کنید در یک کد جاوا شما بخواهید از چندین بار از System.out.println استفاده کنید مجبور خواهید شد که این عبارت را چندین بار تکرار کنید البته Vim با خصوصیت auto-complete خودش این مشکل را هم حل کرده اما راه ساده تر اینه که ما بیاییم و عبارات طولانی ای که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد را اختصار سازی کنیم. برای مثال توی vim می تونید عبارت زیر را وارد کنید:

:ab sysout System.out.println

این کار باعث میشه که در هنگام تایپ برنامه هر گاه کلمه ی sysout را تایپ کنید به طور خودکار به System.out.println تبدیل بشه:

sysout[space] > System.out.println
sysout( > System.out.println(

اما یک نکته ای که یادم رفت بگم اینه که وقتی از برنامه ی Vim خارج شوید تمام abbreviation ها پاک می شوند پس برای اینکه هر دفعه نخواهیم این آنها را تعریف کنیم همگی را در فایل ~.vimrc ذخیره کنید.

Comments (3)