Posts Tagged motorola

ایجاد partition Swap برای گوشی Motorola A1200

توی GNU/Linux یک روشی وجود دارد که می‌توان یک Partition مجازی داخل یک Partition ایجاد کرد. و حتی این Partition را با ابزارهای mkfs.ext3 و mkfs.msdos و mkswap و … اون Patition را Format کرد.

خوب گوشی Motorola A1200 هم از این قاعده مثتثنی نیست. پس ابتدا سعی می کنیم داخل Memory Card یک Partition مجازی Swap ایجاد کنیم. سپس با استفاده از فرمان swapon اونو فعالش می‌کنیم.

خوب برای شروع باید بگم که نیاز دارید برنامه ی ekonsole را روی گوشیتون نصب کنید تا به خط فرمان Linux دسترسی پیدا کنید.
حال مراحل زیر را اجرا کنید. (مراحل زیر را در یک رایانه‌ی مجهز به Linux انجام دهید زیرا فرمان mkswap در A1200 موجود نمی‌باشد.)

dd if=/dev/zero of=/swp bs=1 count=32M
mkswap swp

فایل swp ایجاد شده را به Memory Card گوشیتان منتقل کنید.
سپس وارد برنامه‌ی ekosole شوید و فرمان زیر را اجرا کنید:

swapon /mmc/mmca1/swp

برای حصول اطمینان از اینکه Patition Swap فعال شده یا نه فرمان زیر را اجرا کنید:

cat /proc/meminfo

دقت کنید پس از اجرای این فرمان جلوی swap total عدد 32768 وجود داشته باشد.
حالا می‌توانید برنامه‌های بیشتری را به طور همزمان باز کنید.

Comments (2)